×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu Kalite Politikası Meslek yüksekokulumuz son yıllarda giderek önemi artan tarım ve hayvancılık alanında toplumun yaşam kalitesini artırmak, yenilikçi ve gelişime açık; etik ilkelere önem veren ve liderlik özelliğine sahip nitelikli teknikerleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunun kalite politikası misyon, vizyonumuza bağlı kalarak; mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte insan gücü yetiştirebilmek, araştırma geliştirme faaliyetleri ve üretilen projeler ile bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmek için paydaşlarla iş birliği ve sürekli gelişme ve iyileştirmeyi temel almıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki politikalar belirlenmiştir; Eğitim-Öğretim Politikası Örgün/uzaktan/karma eğitim modellerine uygun olarak; • Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim kalitesini sürekli olarak artırmak. • Yüksekokulumuzun öğrencileri ile personellerini bölgenin gelişimine katılımlarını sağlamak. • Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktıları ile ulusal ve uluslararası standartlara uyumuna ilişkin uygulamaların kurumda benimsenmesini ve sürdürülebilirliğini • Sağlamak. • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte tercih edilen mezunlar yetiştirmek. • Yüksekokulumuza nitelikli araştırmacıların istihdamını sağlamak. Araştırma-Geliştirme Politikası • Yüksekokulumuzun Ar-Ge kültürünü geliştirmek. • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak. • Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek. Toplumsal Katkı Politikası • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve projeler üretmek. • Uygulama odaklı eğitim-öğretim yaklaşımıyla mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte mezunlar yetiştirerek ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamak. • Üretilen bilginin toplum yararına kullanımını sağlamak. Yönetim Politikası • Sürekli iyileştirmeye ve paydaş memnuniyetine odaklanan bir yüksekokul olmak. • Katılımcı yönetim anlayışıyla kaliteyi kurum kültürü haline getirmek. • ‘Kayseri Üniversiteli olmak’ bilincinin oluşmasına yönelik adil, şeffaf, hesap verebilen bir yönetim anlayışı benimsemek. • Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara duyarlı bir yüksekokul olmak. Uluslararasılaşma Politikası Yüksekokulumuz Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi ve KAYÜ 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda uluslararasılaşmaya yönelik aşağıdaki politikaları benimsemektedir: • Öğrenciler ile akademik ve idari personelin yurtdışı hareketliliklerini teşvik etmek için bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yapmak. • Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını artırmaya çalışmak. • Uluslararası nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı ve uluslararası iş birlikleriyle yürütülen proje sayısını artırmak.